Výrobní linky Dřevoobráběcí stroje Technologie zpracování odpadu Kovoobráběcí stroje Příslušenství

Servis

Objednávkový formulář servisních prací

Objednatel
Objednávám servis strojního zařízení:
Pravděpodobná závada zařízení:
Tímto souhlasím s níže uvedenými cenami servisních prací, dopravného a všeobecnými servisními podmínkami uvedenými na www.jks.cz stránkách společnosti JKS & Trade moravia s.r.o. Koclířov 161; 569 11 jakožto zhotovitele servisních prací.
Ceník servisu:  
Práce jednoho technika za hodinu 450,-Kč
Čas technika strávený na cestě jeden technik 250,-Kč
Cena za ujetý kilometr servisního vozidla 11,-Kč

V případě, že se jedná o záruční opravu toto posoudí technik na místě. Pokud není možno rozhodnout na místě posouzení provede odpovědný pracovník zhotovitele písemně s odůvodněním do 7 dnů.

Nejdůležitějším atributem našich služeb je dodávka strojů a zařízení pro dřevozpracující průmysl, jejich instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy k maximání spokojenosti uživatele.
Společnost JKS&Trade Moravia s.r.o. poskytuje na všechny dodané stroje a zařízení záruční a pozáruční servis prováděný kvalitně vyškolenými servisními techniky.
Dodávku náhradních dílů zabezpečuje společnost  DETTO s.r.o.  

Poskytujeme tyto služby:
- montáž a instalace nových i starších strojů do provozu
- záruční servis
- pozáruční servis
- servis strojů
- projektové a konstrukční práce
- dodatečná automatizace výroby

Náš neustále doplňovaný sklad náhradních dílů slouží k rychlému vyřešení Vašich aktuálních problémů s jejich dodávkou.


Příjem objednávek:

Meluzín Rudolf +420 724132692

Michal Šmíd, +420 606 680 801

fax: +420 461 543 040

e-mail: vyroba@jks.cz


Využijte naše dlouholeté zkušenosti v oblasti servisu a údržby dřevoobráběcích strojů.

SERVISNÍ  PODMÍNKY:

Ceník servisu:

Práce jednoho technika za hodinu                                        450,-Kč

Čas technika strávený na cestě                                             250,-Kč

Cena za ujetý kilometr servisního vozidla                            11,-Kč

Předmět díla

2.1 Provedení oprav, revizí a repasí zařízení-dílů, včetně technické a technologické podpory, dle požadavků objednatele specifikovaných při dílčím předání jednotlivých zařízení nebo dílů zařízení.

Jedná se o opravy, repase a záruční opravy zařízení blíže specifikované v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Předmět smlouvy se řídí mimo jiné i příslušnými českými technickými normami.

Způsob provádění díla

3.1 Zhotovitel provede dílo na základě technologických postupů zpracovaných podle objednatele předané dokumentace objednatelem.

3.2 Zhotovitel provede dílo v jakosti odpovídající příslušným normám.

3.3 Objednatel bude koordinovat práce dle harmonogramu stavby a potřeb najíždění.

3.4 Při potřebě náhradních dílů-těsnění, šrouby apod., které budou při revizi a repasi zhotovitelem označeny jako vadné, zajistí tyto zhotovitel, včetně příslušných dokladů-hutní osvědčení apod., (viz bod 4.3) v  čase, který nenaruší plnění časového harmonogramu.

Cena, fakturace, platební podmínky

4.1 Smluvní cena za opravy a repase v cenové úrovni r. 2012 je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.( zákon o cenách) a se zákonem č. 513/1991 Sb. (obchod. zákoník)

4.2 Cena se rozumí bez event. dodávky náhradních dílů. Dodávka náhradních dílů včetně ceny musí být předem odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele nebo vyčíslena na tomto dokladu.

4.3 Cena dle odst. 4.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která se určí dle příslušné sazby stanovené daňovými zákony a jako taková bude konkrétně vyčíslena na zhotovitelem vystavené faktuře.

4.4 Podkladem pro vystavení faktur je zjišťovací protokol potvrzený zástupcem objednatele a soupis provedených prací a dodávek.

4.5 Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 12, zák. č. 588/92 Sb. V platném znění pozdějších novel a mimo to musí mít čitelně uvedeno číslo objednávky a smlouvy. Závazným údajem faktury je také uvedení následujícího obchodního názvu a sídla objednatele

4.6 Rozhodnutí zrušení finanční úhrady díla v rámci kulance na dodané zboží přísluší zhotoviteli díla v případě že objednatel znaleckými posudky neprokáže opak.

 Termín  plnění

5.1 Zahájení plnění. Předpokládané zahájení plnění je uvedeno na přední straně tohoto dokumentu.

5.2 Ukončení plnění dle tohoto dokumentu je do 30 dnů není li stanoveno jinak na tomto dokumentu

 Sankční ujednání

6.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých díla nebo etap díla v termínech dohodnutých dle harmonogramu a potvrzeného smluvními stranami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nepředané etapy jednotlivého zařízení dle přílohy za každý započatý týden prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena náhrada škody.

6.2 Při prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení s dohodnutou sazbou 0,05 % z fakturované částky díla za každý den prodlení, max. však 5% z této částky.

Záruka za dílo

7.1 Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců ode dne předání každého jednotlivého zařízení dle přílohy objednateli a to za správnost funkce, kvalitu materiálu a kvalitu provedení prací.

7.2 Záruky se nevztahují na závady vzniklé v důsledku: neoprávněného zásahu objednatele nebo třetí osoby do zhotoveného díla, přírodních katastrof a živelných pohrom, provozu zařízení za podmínek, které nejsou v souladu s TP výrobce a závad, jež vzniknou z jiných důvodů, než které lze přičíst zhotoviteli.

7.3 Objednatel, kterému byly dodány vadné práce, má právo na bezplatné odstranění vad do 2 dnů od uplatnění reklamace. Odstranění vady nemá vli na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním.

7.4 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou objednateli způsobí vadným nebo opožděným plněním předmětu díla, nebo za škodu vzniklou v souvislosti se svou činností. Při prokázání zavinění škody je zhotovitel povinen škodu objednateli uhradit.

 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých pracovníků včetně vybavení ochrannými pomůckami.

8.2 V rámci dohodnutého spolupůsobení objednatel zajistí speciální montážní přípravky a nářadí, manipulační techniku, provozní teplotu, tlakový vzduch a stanovený příkon elektrické energie.                                                                                                                     

Předání a převzetí

9.1 Předání jednotlivých předmětných zařízení objednateli bude probíhat postupně dle harmonogramu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2 O řádném a úplném předání díla bude je uveden datum a podpis převzetí na přední straně tohoto dokumentu.

 Všeobecná a závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré změny, doplňky a dodatky této smlouvy lze činit pouze písemně po dohodě obou smluvních stran formou pořadově číslovaných dodatků. Číslování zajišťuje odpovědný pracovník zhotovitele dle této smlouvy.


Mapa stránek

© STUDIO DIALOG 2012